Gamers!

Gamers!

เป็นนักเขียนบนเว็บไซต์ www.gameojo.com ชอบเล่นเกมส์เป็นชีวิตจิตใจ หมดเวลาไป 1 ใน 3 ของชีวิตอยู่กับเกมส์ เกมส์โปรด Call of Duty 3: Modern Warfare
Back to top button